Ambassador students coming from Weifang U

Family Name Personal Name Arrival Departure
GAO Yumeng 9/5/2015 10/4/2015
CHAI Ziyi 9/5/2015 10/4/2015
FAN Zongchang 9/5/2015 10/4/2015
WANG Yi 9/5/2015 10/4/2015
SHAN Huimiao 9/5/2015 10/4/2015
LIU Gouqing 9/5/2015 10/4/2015