01 1 Wemizisekonaa


01 14 Baapaase


02 2 Waabooz Gaa-piindashkwaanind


02 15 Gii-gikinoo’amaagoziyaan


03 3 Anishinaabe-izhichigewin Geyaabi Omaa Ayaamagad


03 16 Akiwenzii Omisad


04 4 Odakawakwaaning


04 17 Gaagoons Indigoo


05 5 Mashkodewanishinaabenaang


05 18 Bawatigoonsing


06 6 Nagamotawag Indaanis


06 19 Ikwe Miinawaa Ogwizisan


07 7 Dakaasin


07 20 Gaa-izhinikaanaad Asaawen


08 8 Ogii-izhinaazhishkawaan Bwaanan


08 21 Mookii Omakakii


09 9 Gii-agaashiinyiyaan


09 22 Gii-kinjiba’iweyaan


10 10 Gaa-takoozid Giizis


10 23 Bine Ojiid


11 11 Aadizookewin


11 24 Noopinadoon Gide’ Waa-izhichigeyan


12 12 Manidoo-minisaabikong


12 25 Gookooko’oo Miinawaa Ikweaens


13 13 Akiwenziiyan Gaa-miinaad Nagamon Zagime


13 26 Aadizookaanan Miinawaa Aadizookaanag


14 27 Niizhwaabik Zhooniyaa