01 1 Gaa-tazhi-ondaadiziyaan


01 5 Wayeshkad Gaa-waabamag Aadamoobii


02 2 Apane Anishinaabe Oganoonaan Manidoon


02 6 Nitamising Gaa-waabamag Makadewiiyaas


03 3 Mii Gaa-pi-izhichigewaad Mewinzha


03 7 Nandawaaboozwe Makadewiiyaas


04 4 Gaagiigidowin Ji-gikinoo’amaageng


04 8 Waabooz Gaa-piindashkwaanind


05 9 Gaa-pazhiba’wid Niijanishinaabe


06 10 Gaa-amwaawaad Animoonsan


07 11 Wenabozho Gaa-kiishkigwebinaad Zhiishiiban


08 12 Mii Sa Iw