Disc 1

01 Gaag Miinawaa Wiikenh


02 Ajimdamoo Miinawaa Aandegwag


03 Wenji-anishinaabewiyang


04 Gaa-ondinang Mikinaak Odashwaan


05 Nenabozho Miinawaa Ditibidaabaan


06 Akiwenzii Miinawaa Gaag


07 Nenabozho Miinawaa Gaag


08 Ziinzibaakwad


09 Na’aangabiyaan Niga-waaboozagoodoo


10 Nenabozho Miinawaa Ojiiwaaman


11 Gii-wiindaawasod Awe Waawaabiganoojiinh


12 Wenji-waabishkizid A’aw Zhingos


13 Waabooz Gaa-ondinang Gii-kinwaanig Otawagan


14 Gaa-ondinang Ojiishigid Wiigwaasi-mitig


15 Gaa-ondinang Dakwaanowed Makwa


16 Aaniin Wenji-mawid Maang


17 Anishinaabe-waaboowayaan

Disc 2

01 Wenji-bezhizhid Agongos


02 Enaadizookaazod Mikinaak


03 Bashkwegino-makizin Waabigwaniins


04 Nitam Memengwaag


05 Onaabani-giizis


06 Ma’iingan Miinawaa Animosh


07 Wiigwasi-jiimaan Nagamon


08 Nursery Rhymes


09 Migizi


10 Ezhi-ganoonad Gibiibiiyensim

Disc 3

01 Ezhi-ganoonad Gibiibiiyensim