Disc 1

01 Gaag Miinawaa Wiikenh

02 Ajimdamoo Miinawaa Aandegwag

03 Wenji-anishinaabewiyang

04 Gaa-ondinang Mikinaak Odashwaan

05 Nenabozho Miinawaa Ditibidaabaan

06 Akiwenzii Miinawaa Gaag

07 Nenabozho Miinawaa Gaag

08 Ziinzibaakwad

09 Na’aangabiyaan Niga-waaboozagoodoo

10 Nenabozho Miinawaa Ojiiwaaman

11 Gii-wiindaawasod Awe Waawaabiganoojiinh

12 Wenji-waabishkizid A’aw Zhingos

13 Waabooz Gaa-ondinang Gii-kinwaanig Otawagan

14 Gaa-ondinang Ojiishigid Wiigwaasi-mitig

15 Gaa-ondinang Dakwaanowed Makwa

16 Aaniin Wenji-mawid Maang

17 Anishinaabe-waaboowayaan

Disc 2

01 Wenji-bezhizhid Agongos

02 Enaadizookaazod Mikinaak

03 Bashkwegino-makizin Waabigwaniins

04 Nitam Memengwaag

05 Onaabani-giizis

06 Ma’iingan Miinawaa Animosh

07 Wiigwasi-jiimaan Nagamon

08 Nursery Rhymes

09 Migizi

10 Ezhi-ganoonad Gibiibiiyensim

Disc 3

01 Ezhi-ganoonad Gibiibiiyensim