01 1 Gaa-jiikajiwegamaag Ingii-tazhi-ondaadiz Wiigiwaaming


01 13 Wenabozho Gii-ondaadizid


02 2 Chi-achaabaan Naanaagadawendamaan


02 14 Aaniindi Da-atooyaan


03 3 Getimishkid


03 15 Ishkode Gii-kimooding


04 4 Mewinzha Dash Noongom


04 16-19 Makadekewin-Makadeked


05 5 Wenabozho Miinawaa Nibwaakaaminan


05 20 Sun and Moon


06 6 Zaaga’ang Awiya


07 7 Gii-bakitejii’iged Wenabozho


08 8 Aabadak Waaboozoo-nagwaaganeyaab


09 9 Gichi-jaanzh


10 10 Wenabozho Miinawaa Bine


11 11 Maang Aadizookaan


12 12 Mikinaak Miinawaa Mitigwapishimonike