Disc 1

01 Ma’iingan


02 Gaa-danapininiding


03 Waabi-bines


04 Zhaangweshi Waabizheshi Gaye


05 Wenijiiwaad Animoshag


06 Name Wadakanid


07 Adaawewin


08 Gaa-onjibaamagakin Ezhinaagozid Nenabozho


09 Gaa-ozhichigaadeg, Wenjibaamagak Nibowin


10 Miziwe Zagaswe’indwaa Awesiinyag Miinawa Bigwajaki Izhisijigaadeg


11 Nenabozho Wiidiged


12 Manaajitoon Anishinaabe-bimaadiziwin


13 Anishinaabe Gaa-nagishkawaad iniw Chimookomaanan


14 Mooz


15 Animwaanensing

Disc 2

01 Asemaan Anishinaabe Apane Odaabaji’aan


02 An Anishinaabe Prayer


03 Ogimaawiwin


04 Zaagidiwin Dibaajimon


05 Indinawemaaganag