Disc 1

01 Ma’iingan

02 Gaa-danapininiding

03 Waabi-bines

04 Zhaangweshi Waabizheshi Gaye

05 Wenijiiwaad Animoshag

06 Name Wadakanid

07 Adaawewin

08 Gaa-onjibaamagakin Ezhinaagozid Nenabozho

09 Gaa-ozhichigaadeg, Wenjibaamagak Nibowin

10 Miziwe Zagaswe’indwaa Awesiinyag Miinawa Bigwajaki Izhisijigaadeg

11 Nenabozho Wiidiged

12 Manaajitoon Anishinaabe-bimaadiziwin

13 Anishinaabe Gaa-nagishkawaad iniw Chimookomaanan

14 Mooz

15 Animwaanensing

Disc 2

01 Asemaan Anishinaabe Apane Odaabaji’aan

02 An Anishinaabe Prayer

03 Ogimaawiwin

04 Zaagidiwin Dibaajimon

05 Indinawemaaganag